Samorząd uczniowski promujący wolontariat

studium_logo

zaprasza do udziału w Ogólnopolskim Konkursie dla szkół, pod nazwą

Samorząd uczniowski promujący wolontariat

Konkurs przeprowadzony zostanie w okresie od 29 listopada 2016 r. do 29 maja 2017 r. Szkoły, które wykonają zadania przewidziane regulaminem konkursu, otrzymają certyfikaty „Samorząd uczniowski promujący wolontariat”oraz zaświadczenia o ukończeniu kursu.

Regulamin konkursu:
 1. Celem konkursu jest rozwijanie wśród dzieci i młodzieży, w tym członków samorządów uczniowskich postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy, otwartości i wrażliwości na potrzeby innych, kształtowanie postaw altruistycznych, dostarczanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu.
 2. Szkoły przystępujące do konkursu przyjmą na siebie zadania, których wykonanie będzie oceniane przez jury punktowo, w skali od „1” do „10”. Warunkiem do otrzymania tytułu i dyplomu „Samorząd uczniowski promujący wolontariat”jest uzyskanie co najmniej 80% punktów za zrealizowanie 8 spośród 11 zaproponowanych zadań. W skład jury wchodzą przedstawiciele organizatora konkursu.

Zadania konkursu: „Samorząd uczniowski promujący wolontariat”

 1. Przeprowadzenie ogólnoszkolnej lub klasowej pogadanki nt. „Roli samorządu uczniowskiego w szkole”. Ocena jury na podstawie sprawozdania, prac pisemnych, plastycznych, zdjęć przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 2. „Wolontariat w szkole” – promocja idei wolontariatu. Zorganizowanie apelu, przedstawienia teatralnego, wykonanie plakatu. Ocena jury na podstawie sprawozdania, prac pisemnych, plastycznych, zdjęć, filmików przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 3. Przeprowadzenie akcji samopomocy na rzecz uczniów w szkole np. „Poczytaj mi kolego”, pomoc w nauce, podczas dyżurów na przerwach itp. Ocena na podstawie sprawozdania, prac plastycznych, pisemnych, zdjęć przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 4. Przeprowadzenie szkolnej ankiety uczniowskiej lub debaty na temat: „Czy warto pomagać”? Ocena na podstawie arkusza ankiety i jej wyników, sprawozdania, prac pisemnych, plastycznych, zdjęć przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 5. Przygotowanie i przeprowadzenie przez Samorząd uczniowski akcji charytatywnej w środowisku lokalnym, w dowolnej formie i na wybrany cel. Ocena na podstawie sprawozdania, prac plastycznych, pisemnych, zdjęć przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 6. „Nasi nauczyciele” – przeprowadzenie wywiadu przez Samorząd uczniowski. Zaprezentowanie ciekawych informacji o nauczycielach w postaci gazetki szkolnej, plakatu czy podczas apelu szkolnego. Ocena na podstawie sprawozdania, prac plastycznych, pisemnych, zdjęć przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 7. „Pomocne dłonie w naszej szkole” – zaangażowanie szkoły i uczniów w akcję charytatywną o zasięgu ogólnopolskim. Ocena na podstawie sprawozdania, prac plastycznych, pisemnych, zdjęć przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 8. Zorganizowanie przez Samorząd uczniowski imprez integrujących uczniów, prezentacja talentów, cyklicznych spotkań z ciekawymi osobami itp. Ocena na podstawie sprawozdania, prac plastycznych, pisemnych, zdjęć przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 9. Przeprowadzenie szkolnego konkursu plastycznego nt. „Pomaganie jest fajne”. Zasady konkursu, z dostosowaniem do grup wiekowych, opracowują szkoły uczestniczące w konkursie. Ocena na podstawie sprawozdania, prac plastycznych, zdjęć przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 10. Przeprowadzenie Dnia Wolontariusza w szkole, według własnego pomysłu – wyróżnienie uczniów najbardziej zaangażowanych w wolontariat. Ocena na podstawie sprawozdania, prac plastycznych, pisemnych, zdjęć, filmu przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 11. Zgłaszanie swoich przedstawicieli do udziału w kursie „Samorząd uczniowski promujący wolontariat”, który w okresie od 29 listopada 2016 r. do 28 lutego 2017 r. przeprowadzi w formie e-learning Studium Prawa Europejskiego w Warszawie (zadanie obowiązkowe).

Termin zgłaszania udziału w konkursie upływa 15 grudnia 2016 r.

 • Prace konkursowe zwieńczą zbiorcze informacje szkół o przebiegu prac konkursowych i uzyskanych efektach. Informację (na wzorze dostarczonym przez jury), opracowują wspólnie przedstawiciele samorządów uczniowskich, dyrektorzy szkół, rady pedagogiczne i komitety rodzicielskie.
 • Informacje o przedsięwzięciach w ramach konkursu, wraz z informacją o innych przedsięwzięciach podjętych przez szkołę należy przesyłać wyłącznie poprzez stronę internetową konkursy.spe.edu.pl do dnia 29 maja 2017 r.
 • W ramach konkursu zostanie uruchomione forum wymiany doświadczeń, na którym uczestnicy będą mogli wymieniać poglądy jak również prezentować dobre praktyki.
 • Adres jury konkursu „Samorząd uczniowski promujący wolontariat”: Al. Jerozolimskie 133/53, 02-304 Warszawa., e-mail: sekretariat@samorzad-uczniowski.com
 • Zgłoszenia szkół do konkursu należy przesyłać wraz ze zgłoszeniem udziału w kursie w terminie do 30 listopada 2016 r.

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!